Polityka Prywatności        Mając na względzie prawo do prywatności osób, które powierzyły BGB Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji swoje dane osobowe, w tym uczestników szkoleń, naszych kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów biuletynu informacyjnego, uprzejmie informujemy, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

        Poniżej przedstawiamy obowiązujące w BGB Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).


Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. ODO 24 w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit f RODO Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

  a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

  b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z BGB Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z BGB Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;

  c) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

  a) dostępu do swoich danych osobowych;

  b) sprostowania swoich danych osobowych;

  c) usunięcia swoich danych osobowych;

  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

  f) przenoszenia swoich danych osobowych;

  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: Skargi UODOWspierajmy, to co Polskie PL


BGB -

bgb.com.pl

Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Informacji

Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzezone bgb.com.pl   Code & Design tomek8904

Tekst oryginalny


Tekst oryginalny